AMASEZERANO NYAMUKURU Y’UBWISHINGIZI BUTEGEKANYA KU MUNYWANYI WA ECOSURE- INKINGI

Uru rwandiko rurimwo amasezerano nyamukuru akingira umuryango INKINGI butangwa na UCAR Vie bifadikanije na Econet Leo kubanywanyi ba Ecocash. Aya masezerano nyamukuru ashobora guhindurwa n’abajejwe gutanga ubwishingizi , ariko bamaze kubimenyesha abanywanyi babo imbere y’iminsi 60 . Abajejwe gutanga ubwishingizi bazobimenyesha abanywanyi babo ivyahinduwe muri bino bisabwa nyamukuru babicishije m’ubutumwa bugufi kandi bagakurikirana yuko amakuru yose yashitse kubiro vy’ubudandaji bwose bwa Econet Leo.Umunywanyi wese atatahuye ivyahinduwe muri runo rwanduko ategerezwa kubimenyesha abajejwe ubwishingizi abicishije m’urwandiko
mu minsi 30 ikurikira ishigwa ahabona ry’ivyahinduwe kubiro vy’ubudandaji bibegereye.Urwo rwandiko ruzofatwa nkihagarika ry amasezerano y ubwishingizi uhereye kutaliki ivyahinduwe bigiriye mungiro.Mu gihe umunywanyi yiyandikishije ku masezerano y’ubwishingizi ya Ecosure- Inkingi ategerezwa kumenya no gutahura neza ibiri
muri urwo rwandiko.Iyo umunywanyi yemeye kwiyandikisha bisigura ko yemeye gukurikiza amasezerano agize runo rwandiko.

Télécharger les termes et conditions ICI