VYEMERE NIVYO!!!

Econet-leo, Umuhora wa mbere mu BURUNDI ntihengeshanya kworohereza abanywanyi bawo.Hamwe na Econet-leo, vyose birashoboka! Abakoresha Internet, Econet-leo yabatunganirije uduseke dutatu (3) two mw’ijoro duhimbaye cane twakataraboneka ku giciro gito cane.

UDUSEKE TWO MW’IJORO NI IKI?

N’uduseke tw’amamega ya Internet dukoreshwa mw’ijoro kuva isaha 6 gushika isaha 11 z’ubuca.utwo duseke tubaha ama mega menshi ku giciro gito cane gitangaje.

NINDE ASHOBORA KUGURA AGASEKE KO MW’IJORO?

Abanywanyi bose barashobora kugura agaseke ko mw’ijoro aho bavyifurije hose ku musi. Ariko gatangura gukora kuva isaha 6 gushika isaha 11 z’ubuca.

MBEGA UDUSEKE TWO MW’IJORO BADUSHIRAMWO GUTE?

Kugira uhitemwo agaseke ko mw’ijoro ufyonda *405*8#, ukihitiramwo agaseke wifuza.

HARIMWO UTUHE DUSEKE?

Igiciro

Amamega

Ikiringo

250F

500 Mega

  Kuva isaha 6 gushika isaha 11 z’ubuca.

499F

1.5 GB

750F

3.5 GB

MBEGA BIRASHOBOKA KO UGURIRA AGASEKE KO MW’IJORO UMUGENZI?

Ego cane birashoboka.ushobora kugurira umugenzi wawe agaseke ko mw’ijoro umwanya uwariwo wose:

A.Kugurira umugenzi agaseke ka internet ko mwijoro ka 500 MB kuri 100Fbu, Fyonda *405*8*1*2#, inomero y’umugenzi, ok.

  1. Kugurira umugenzi agaseke ka internet ko mw’ijoro ka 1.5GB kuri 200Fbu, Fyonda *405*8*2*2#, Fyonda *405*8#, inomero y’umugenzi, ok.
  2. Kugurira umugenzi agaseke ka internet ko mw’ijoro ka 3.5 GB kuri 400Fbu, Fyonda *405*8*3*2#, Fyonda *405*8#, inomero y’umugenzi, ok.

Mwifuza Utundi duseke dutandukanye twa Internet yirasa bw’ampi kandi izimbutse cane, Fyonda *405#.

Mufise ico mubaza hamagara kuri 100.